yutuhao519

织图

 针织模式: “ 简易的镂空图案 4 ”(图案564) - maomao - 我随心动

 

 

                        针织模式: “ 简易的镂空图案 4 ”(图案564) - maomao - 我随心动

 针织模式: “ 镂空几何形 ”(图案557) - maomao - 我随心动

                            针织模式: “ 镂空几何形 ”(图案557) - maomao - 我随心动

                     针织模式: “ 镂空几何形 ”(图案557) - maomao - 我随心动               

针织模式:(图案480) - maomao - 我随心动

                                   схема узора 480

针织模式: 玉带 (图案494) - maomao - 我随心动

 针织模式: 玉带 (图案494) - maomao - 我随心动

针织模式: 掺着竖条纹 (图案504) - maomao - 我随心动

 针织模式: 掺着竖条纹 (图案504) - maomao - 我随心动

针织模式: “ 轨道 ”(图案545) - maomao - 我随心动

                 针织模式: “ 轨道 ”(图案545) - maomao - 我随心动

针织模式:不寻常的线束(图案337) - maomao - 我随心动

 

针织模式:波浪里的珍珠(图案348) - maomao - 我随心动

 схема узора 348


针织模式:多色辫子(图案343) - maomao - 我随心动

cxema0909201330222

针织模式:多色辫子(图案343) - maomao - 我随心动

cxema20102013343698

针织模式:铰链的叶子(图案421) - maomao - 我随心动

 схема узора 421

针织模式: ?瓢虫?的鱼网(图案423) - maomao - 我随心动

 схема узора 423

针织模式:(图案425) - maomao - 我随心动

 схема узора 425

针织模式:凸蜂窝(图案426) - maomao - 我随心动

                                     схема узора 426

针织模式:“网式的钻石型叶子”(图案433) - maomao - 我随心动

            схема узора 433

针织模式:“双色棋盘”(图案460) - maomao - 我随心动

 схема узора 460

针织模式:(图案462) - maomao - 我随心动

 схема узора 463

针织模式:“美丽披肩模式选择”(图案467) - maomao - 我随心动

(用树叶花来弥补上)

针织模式:“美丽披肩模式选择”(图案467) - maomao - 我随心动

 针织模式:“美丽披肩模式选择”(图案467) - maomao - 我随心动

 

 

            схема узора 467

评论